Търсене
Начало » Дирекции и дейности

Превенции

ДИРЕКЦИЯ "ПРЕВЕНЦИИ"

Седалище: Варна 9002, бул. "Цар Освободител" № 27 

Адрес за кореспондеция: Варна 9000, бул.”Осми Приморски полк” № 43 

Контакти: тел. 052/ 820 677; факс 052/820 675, e-mail: mdc_vn@abv.bg


Интернет страница: www.prevencii.com 

Дирекция „Превенции” обединява в организационно-административен план структури и програми на общината, специализирани в превенция на социално-значими проблеми сред децата и младите хора в града.

 Работата на дирекцията се осъществява в пет функционални направления на две програмни нива:

Функционални направления:

1. Превантивно информационен център по наркотичните вещества

2. Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ

3.Превенция на детското асоциално поведение, правонарушения и противообществени прояви

4.Превенция на трафика на хора и закрила на жертвите на трафик

5.Многокомпонентна превенция на рисковото поведение 

Програмни нива: 

1.Дейности в изпълнение на националната политика на местно ниво, съгласно разпоредби на закони, национални стратегии и програми и международни спогодби;

2.Дейности в изпълнение на местната политика, отразяваща специфичните нужди и приоритети на града. 

Компетенции: 

Дирекция “Превенции” е изпълнителен орган на Общински съвет по наркотичните вещества – Варна, Местна комисия за борба с трафика на хора – Варна,  Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Варна и Консултативен съвет по превенция на ХИВ/СПИН – Варна. 

Към дирекцията са разкрити центрове за превантивна работа с деца, младежи и семейства в риск - Превантивен център «Младост», Център за социална превенция «Владиславово», Център за социална превенция «Приморски», Превантивно информационен център по наркотичните вещества, Информационно-обучителен център по проблеми свързани с трафика на хора и др.  В тях се осъществяват широк кръг от програми за работа с деца, младежи и техните семейства  в областта на експерименталната употреба на/ злоупотреба с психоактивни вещества, детско-юношеско асоциално поведение, рефериране на жертви на трафика на хора, рискови поведения породени от уязвимост в семейството или в средата, обучения на професионалисти, доброволци и засегнати лица, научно-приложни изследвания и други дейности в областта на селективната и индикативната превенция сред деца и млади хора. 

Ежегодно дирекция “Превенции” разработва и предлага за одобрение от Общински съвет - Варна  «Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора». Програмата е разработена на основата на предварителен анализ на проблемната ситуация на местно ниво. Заложените дейности са в съответствие с приетите политики на отговор дефинирани в тематичните национални и общински стратегии и  планове за действие. 

В Програмата дейностите са структурирани от гледна точка на изпълнителните функции и компетенции (Дирекция „Превенции”, неправителствени организации), както и на основните характеристики на целевите групи и специфичните за тях превантивни подходи:

 - Универсален подход

Дейностите са насочени към общата популация деца и млади хора и свързаните с тях социални системи – (семейство, приятелски кръг, училищни общности и др). Тук са включени всички училищно-базирани превантивни програми и информационно-образователните кампанаии в общността (в т.ч. дейности за промотиране на здравословен начин на живот). Основната цел е да се да се подкрепят обществените и семейните протективни фактори, да се променят негативни (рискови) нагласи, позволяващи формиране на рисково поведение и/или нездравословен начин на живот, чрез предоставяне на достъпна и обективна информация (формиране на така наречения „информиран избор на поведение”), трениране на жизнени и социални умения и повишаване на чувствителността и съпричастността на обществото към пострадалите лица.

Този подход включва и дейности по така наречената „превенция на средата”, където основни целеви групи са компетентни институции, организации, структури на гражданското общество, професионални екипи и медии. Основната цел е да се повиши капацитета за превантивна работа (чрез обучения, тренинги и предоставяне на научно-базирана информация), да се подпомогне изграждането и поддържането на мрежи, координиращи механизми и обмен на информация (чрез форуми, семинари, дискусионни срещи) и да се подкрепи изграждането на политики насочени срещу обществени нагласи, формиращи рискови за общественото и социално здраве послания и кампании (например противодействие на кампании пропагандиращи легализиране на марихуаната, предоставяне на платени сексуални услуги). Дейностите по този подход се изпълняват от Дирекция „Превенции”, както и от НПО в съответствие с Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна 

- Специфичен (селективен) подход

Дейностите са насочени към високо-рискови групи например: ромска общност, семейства, уязвими поради вътресемейна дисфункция (семейства със зависимост към алкохол и/или наракотици; семейства в криза поради развод, вътресемейно насилие, психично болен или починал родител; семейства с осиновено дете), бедност и други. Тук се включват всички програми работещи на терен (мобилна работа в общността на младежки субкултури, младежки групи с криминално и/или виктивно поведение, аутрич програми и др.) както и програмите, осъществявани в Превантивен център „Младост” и центровете за социална превенция към Дирекция „Превенции” (например родителските групи за обучение и самопомощ), както и програми в неправителствени центрове, финансирани през бюджета на Дирекция „Превенции” в съответствие с Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна 

- Индикативен подход

Дейностите са насочени към лица с вече възникнала проблематика и техните семейства и най-близкото социално  обкръжение. Тук са включени индикативните програми в Превантивен център „Младост” и центровете за социална превенция към Дирекция „Превенции”, извършващи работа с деца с емоционално-поведенчески разстройства ( съгл. МКБ -10), деца и млади хора с проблемна употреба на наркотици и алкохол (без данни за зависимост), деца жертви на престъпления, деца с асоциално поведение и правонарушения, както и финансирани през бюджета на Дирекция „Превенции” програми на НПО (например предназначени за младежи обхванати в програми за реинтеграция след възстановяване от наркотична зависимост в Православен център „Св.Боян Енравота”), в това число и такива, финансирани съгласно Наредбата за условията и реда за финансово подпомагане на проекти на неправителствени организации за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – Община Варна. 

Сътрудничество: 

При изпълние на свойте дейности дирекция «Превенции» активно си сътрудничи с  Национален съвет по наркотичните вещества, Национален център по наркомании, Национален фокусен център по наркотици и наркомании, Национална комисия за борба с трафика на хора,  Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Национален комитет за профилактика на ХИВ/СПИН и СПИ, Национален център по безопасен интернет, български и чуждестранни научни институти и университети, Организация „Европейски градове срещу наркотиците” (ECAD), структури на гражданското общество, медии и други.