Търсене

Наличието на модерна и качествена инфраструктура и състоянието на услугите е основен стимул за икономически растеж и оттам за повишаването на жизненият стандарт на населението. Правителството на Р. България и местните администрации са отговорни за осигуряването на обществени услуги и съоръжения. В процеса на своето икономическо развитие нашата страна се нуждае от модерни и алтернативни решения в областта на публичните услуги и в модернизирането на инфраструктурните обекти и комуналните дейности. Международната практика показва, че публично-частното партньорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в публичната инфраструктура, когато държавния и общинските бюджети не разполагат с необходимия ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените публични средства. Нуждата от инвестиции за изграждане на базисна инфраструктура с цел предоставяне на качествени публични услуги в страната налага прилагането на иновационни методи за структуриране и финансиране на инвестиционни проекти.
Развитието на ПЧП в Европа през последните две десетилетия почива на следната икономическа логика:

  • Ускореното регионално развитие в Европа съчетано с общия Европейски пазар през последните години доведе до необходимост от развитие на транспортна, екологична и социална инфраструктура, която да задоволи нарасналите потребности;
  • Съчетанието на тези потребности с приетите Европейски директиви в сферата на околната среда и транспорта доведе до нужда от големи инвестиции в базисната инфраструктура;
  • Осъзната е възможността за постигане на по-добра стойност на вложените публични средства чрез използване на ефективността и ефикасността на частния сектор при предоставяне на публични услуги;
  • Съществуващи ограничения върху консолидирания бюджет налагани от строгата монетарна и фискална политика в Европа;
  • Преориентиране на публичния сектор към получаване на краен резултат – услуга, а не придобиване на активи;
  • Възможност за извършване на плащания от публичния сектор след получаване на желаната от него услуга;
  • Осъществяване на цялостен подход при проектиране, финансиране, строителство и експлоатация, като публичния сектор започва да поставя акцент върху вложените от него средства през целия проектен цикъл;
  • Предоставяне на възможност за споделяне на рисковете по проектите между публичния и частен партньор.