Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
20 юли 2016

Община Варна обявява конкурс за длъжността УПРАВИТЕЛ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ГЕРГАНА“ при Община Варна - 20.07.2016 г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

УПРАВИТЕЛ НА ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ГЕРГАНА“

при Община Варна

 1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

  1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

  1.2.Професионална област –  Социални дейности, обществено здраве, стопанска;

  1.3.Професионален опит - 5 години професионален опит в сферата на социалните дейности и здравеопазването.

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: по документи и интервю.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

  3.1.Заявление по образец;

  3.2.Професионална автобиография;

  3.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

  3.4.Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит - трудова, служебна или осигурителна книжка.

4.Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя за сведение на всеки кандидат в стая 1306 в сградата на Община Варна, ет.13, дирекция „Социални дейности“.

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Информационен център на Община Варна на адрес: бул. “Осми приморски полк” №43 в срок до 17.30 часа на 20.08.2016г. вкл.

6.Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на Община Варна, както и на електронната й страницата.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира и ръководи дейността на Дом за стари хора „Гергана“ (ДСХ) в съответствие със Закона за социално подпомагане, Правилника за прилагане на ЗСП, Закона за интеграция на хората с увреждания и др.; Подбира и наема кадри, съгласно спецификата на социалното заведение и сключва договори с тях; Разработва, внедрява и контролира процедури и политики на персонала; Контролира изготвянето на Оценка на потребностите, Индивидуален план за грижа на всеки потребител на социалната услуга; Организира и контролира медицинското обслужване; Контролира отчитането на труда, съгласно действащата нормативна уредба; Организира изготвянето и управлението на бюджета, контролира разходите и осигурява ефективно използване на финансовите ресурси.   

Лице за контакт: Луиза Каспарян, тел. 052/820172

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.