Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
25 юли 2016

Община Варна обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“ към дирекция „Канцелария на общински съвет“ при Община Варна - 25.07.2016 г.

ОБЩИНА ВАРНА 

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „КАНЦЕЛАРИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“ към дирекция „Канцелария на общински съвет“ при Община Варна

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

            1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

            1.2.Професионална област –  Публична администрация, друга;

            1.3.Ранг - III младши или 4 години професионален опит.

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

            3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

            3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

            3.1.2 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

            3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 04.08.2016 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5.Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Варна и на електронната й страницата.

6.Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и в електронната й страница.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира дейността на Общински съвет – Варна. Следи за спазването на “Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”. Подпомага работата на общинските съветници, директори на дирекции в община Варна, специалисти и други за заседанията на комисиите към ОбС. Осигурява деловодното обслужване на общинския съвет и на неговите комисии. Осигурява технически оповестяването на актовете на общинския съвет. Осигурява спазването на реда по време на заседанията на общинския съвет и комисиите, записванията за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от гласуванията. Организира провеждането на заседания, нанася промени по взетите решения на Общински съвет – Варна в системата за безхартиено и електронно заседание. Възлага и контролира ежеседмични и ежемесечни отчети за дейността на ПК и ВрК, както и следене на документооборота на Общински съвет – Варна.

8.Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 680,00 лв.

Лице за контакт: Гергана Беделева

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.