Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
25 юли 2016

Община Варна обявява конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН“ към дирекция „Канцелария на Общински съвет” при Община Варна - 25.07.2016 г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВЕН“

към дирекция „Канцелария на Общински съвет”

при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

    1.1.Степен на завършено образование – бакалавър;

    1.2.Професионална област –  Връзки с обществеността, Публична администрация, Право;

    1.3.Ранг - III младши или 4 години професионален опит.

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

 3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

        3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

         3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

         3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

        3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 04.08.2016 г. на адрес : гр.Варна, Бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5.Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Варна.

6.Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и в електронната й страница.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1.Цел на длъжността : Да организира дейността по изграждане на обществен авторитет на Общински съвет – Варна.

7.2.Области на дейност: Организира провеждането на ефективна вътрешна и външна комуникационна политика на Общински съвет – Варна. Организира, координира и контролира движението на административните преписки към Общински съвет – Варна. Следи и контролира за постигането на публичност, откритост и обществен престиж на дейността на ОбС. Информира Председателя за публичното представяне на политиката на Общински съвет, свързано с новини и публикации в пресата. Организира участието на Председателя на Общински съвет – Варна в прояви от различен характер.

8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 680 лв.

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 303

Лице за контакт: Дора Кръстева

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.