Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна обявява конкурс за НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „КАТЕГОРИЗАЦИЯ“ към дирекция „Туризъм” при Община Варна - 07.09.2016 г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „КАТЕГОРИЗАЦИЯ“

към дирекция „Туризъм”

при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област –  Туризъм, стопанска;

1.3.Ранг - III младши или 4 години професионален опит.

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.

3.1.3.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 17.09.2016 г. на адрес : гр.Варна, Бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.409, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5.Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Варна. 

6.Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и в електронната й страница.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

7.1.Цел на длъжността : Методически ръководи и контролира дейностите във връзка с категоризацията и справките-декларации от туристическите обекти  на територията на Община Варна.

7.2.Области на дейност: Осъществява и координира взаимоотношенията на Община Варна с физически и юридически лица по отношение на категоризиране на туристическите обекти  на територията на общината. Организира приложението на процедурите за категоризация на заведенията за хранене и развлечение, средствата за подслон и местата за настаняване, като извършва проверки на място в туристическите обекти за цялостно съотвествие на обекта с изискванията за декларираната категория. Подготвя заповеди за определяне, за отказ, за прекратяване, за спиране, за понижаване или за промяна категорията на туристическите обекти. Организира издаването на категорийната символика на туристическите обекти. Изготвя експертни анализи, становища и доклади по проблеми, свързани с категоризиране на туристическите обекти и по други въпроси, свързани със състоянието и с развитието на туризма в община Варна. Организира и подпомага изработването на предложения за дългосрочно и оперативно планиране по въпроси, засягащи туристическата и морската политика на Община Варна. 

8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 680 лв. 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 303

Лице за контакт: Дора Кръстева

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.