Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за непроведен публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул. „Княз Борис І“ №5 - 11.10.2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.60, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, решение №193-6/7/20.04.2016г. на Общински съвет – Варна и заповед №3425/15.09.2016г. на Кмета на община Варна, на 10.10.2016г. от 15:30 часа, комисията за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Каменар, ул. „Княз Борис І“ №5, сграда – Здравен пункт, представляващ:част от здравен пункт – кабинет, манипулационна, 2 (две) помещения – склад, с обща площ 64 кв.м., предмет на АОС № 1664/14.03.2000 г., назначена със заповед №3428/15.09.2016г. на Кмета на Община Варна, обявява търга за непроведен, поради липса на закупили и подали документи за участие кандидати.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.