Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД",че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 29.12.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

       Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: Ивелин Козаров – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че: 

       По искане вх. № АУ 084867 ВН/20.09.2016г. на Община Варна от Марийка Добрева (за н-ци на Димитър Христов), е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.2517.978 по КККР на гр. Варна, Район „Приморски”, с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи
Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.