Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обяви на дирекция "ОСИСД" за издаване протокол за въвод във владение по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Ментеше”, з-ще кв.“Вл.Варненчик“, Община Варна - 14.03.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Рабия Раим, Сюлейман Айваз, Асен Узунов, Милка Статева, Иванка Колева и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 020722ВН/09.03.17г. от Милка Статева за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №1021, кр. 4501 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Ментеше”, з-ще кв.“Вл.Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед № РД-1-7706/432/15.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, че на 23.03.2017г. от 14,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

***

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Васил Каравасилев, Борис Спасов, Началник отдел “Общинска собственост“ при Община Варна, Милка Статева, Иванка Колева и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 020724ВН/09.03.17г. от Милка Статева за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №1203, кр. 4501 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Ментеше”, з-ще кв.“Вл.Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед № РД-1-7706/432/15.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, че на 23.03.2017г. от 14,45 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.