Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обяви на дирекция "ОСИСД" ,че е започнало административно производство за заверка молба - декларация и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 14.03.2017 г.

                                                О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Георги Димитров : Иванка Костадинова – гр. Варна, Валентин Върбанов – гр. Варна; н-ци на Янка Векилова: Христо Векилов – гр. Варна, Благомир Векилов – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

       По заявление вх. № АУ 020584 ВН/09.03.2017г. на Община Варна от Стефка Русева,  е започнало административно производство за заверка молба - декларация от Стефка Русева и Радомир Русев, както и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.4501.2021 ( част от ПИ 1568 след делба, част от ПИ 1025 по ПНИ ) по КККР на гр. Варна, район „Вл. Варненчик” , м.”Ментеше”, одобрени със Заповед № РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АГКК – София, с интегриран ПНИ в нея и нанесена улична регулация.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.