Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обяви на дирекция "ОСИСД" ,че е започнало административно производство за заверка молба - декларация и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 17.03.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Константин Костаков : Марийка Георгиева – гр. Варна, Коста Георгиев – гр. Варна; н-ци на Васил Василев: бивш жител на с. Бреговица, общ. Стражица – неизвестни; н-ци на Живка Димитрова : бивш жител на гр. Варна, р-н „Аспарухово” – неизвестни; н-ци на Марийка Радева : бивш жител на с. Осеново, общ. Аксаково – неизвестни; н-ци на Кичка Мишкова: бивш жител на гр. Шумен – неизвестни; Община Варна – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

       По заявление вх. № АУ 014385 ВН/17.02.2017г. на Община Варна от Христо Христов чрез адв. Красимира Кънчева,  е започнало административно производство за заверка молба - декларация  и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за 65 кв.м. ид части от ПИ № 10135.2510.1686 по КККР на гр. Варна, район „Приморски” , м.”Добрева чешма”, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София, с интегриран ПНИ в нея.

 

О Б Я В Л Е Н И Е 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Константин Костаков : Марийка Георгиева – гр. Варна, Коста Георгиев – гр. Варна; н-ци на Васил Василев: бивш жител на с. Бреговица, общ. Стражица – неизвестни; н-ци на Живка Димитрова : бивш жител на гр. Варна, р-н „Аспарухово” – неизвестни; н-ци на Марийка Радева : бивш жител на с. Осеново, общ. Аксаково – неизвестни; н-ци на Кичка Мишкова: бивш жител на гр. Шумен – неизвестни; Община Варна – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

       По заявление вх. № АУ 014387 ВН/17.02.2017г. на Община Варна от Христо Христов чрез адв. Красимира Кънчева,  е започнало административно производство за заверка молба - декларация  и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за 51 кв.м. ид части от ПИ № 10135.2510.1888 по КККР на гр. Варна, район „Приморски” , м.”Добрева чешма”, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София, изменена със Заповед № КД-14-03-45/18.01.2010г. на Началника на СГТТ - Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.