Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
20 март 2017

Обяви на дирекция "ОСИСД" ,че е започнало административно производство за заверка молба - декларация и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 20.03.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

         Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие”  при  Община  Варна обявява на: Ивона Петрова – гр. Варна;  н-ци на Борис Темелков: Ради Темелков – гр. Варна; н-ци на Костадин Добрев : Мария Иванова – гр. Варна, Петранка Добрева – гр. Варна; Пламен Манасиев – гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че:             

       По заявление вх. № АУ 016531 ВН/23.02.2017г. на Община Варна от „Динко 1” ЕООД, е започнало административно производство за заверка молба - декларация и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за 2 кв.м. ид. части от ПИ № 72709.514.1043 по КККР на с. Тополи, общ. Варна, м.”Деве Суват”, одобрена със Заповед № РД-18-29/23.04.2015г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.