Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна обявява конкурс за длъжност ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ“ при Община Варна - 28.03.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

„АРХИТЕКТУРА, ГРАДОУСТРОЙСТВО И УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ“

при Община Варна

 

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Магистър;

1.2.Професионална област –  Архитектура, строителство и геодезия;

1.3.Ранг - III младши или 4 години професионален опит;

2.Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3.Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

3.1.Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

3.1.1.Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

3.1.2 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

4.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 07.04.2017г. на адрес : гр.Варна, Бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет.4, ст.405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5.Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло на Община Варна и на електронната й страницата. 

6.Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и в електронната й страница.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Организира и методически ръководи работата на дирекцията в областта на териториалното устройство, създаването на устройствени планове, както и тяхното реализиране на територията на Община Варна. Разработва, обосновава и провежда политиката на Община Варна в областта на градоустройственото планиране – архитектура, градоустройство и кадастър. Ръководи, координира и контролира работата по създаването, прилагането и изменението на устройствените планове и дейностите по провеждането на процедури свързани с опазване на недвижимото културно наследство. Организира изпълнението на задачи, произтичащи от закони, подзаконови нормативни актове, решения на Общински съвет и възложени от Кмета на Община Варна, свързани с дейността на дирекцията.

8. Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността: 730 лв. 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820 369

Лице за контакт: Зорница Велинова

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.