Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
05 април 2017

Работно информационно събитие по Проект BG16RFOP001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на ПГГСД „Николай Хайтов“ и на ПГИ „Д-р Иван Богоров“ гр.Варна“ - 05.04.2017 г.

На 06.04.2017 г. от 14.30 часа в Община Варна, бул.“Осми Приморски полк“ №43, ет.2, зала „Варна“ ще се проведе информационно събитие по Проект BG16RFOP-001-3.002-0031 „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ и на Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров“ гр.Варна“, финансиран по Административен договор за предоставяне на БФП № от ИСУН - BG16RFOP-001-3.002-0031-C01 и рег. №РД-02-37-302/16.12.2016 г. по процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., във връзка с предоставяне на информация по обявени процедури по ЗОП.

Участници в събитието ще бъдат Екипа за управление на проекта, представители на професионалните гимназии, които са включени като обекти в проекта и представители от общинската администрация.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.