Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявa на дирекция "ОСИСД" за издаване протокол за въвод във владение по ПНИ на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 11.04.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Нели Вълчева, Антоанета Митева, Росен Митев, Веселин Нанев, Екатерина Белева, Йосиф Йосифов и всички заинтересовани лица, че по искане рег. АУ 017624ВН/27.02.17г. от Йосиф Николов Йосифов, чрез адв. Нели Х. Вълчева за издаване протокол за въвод във владение на НПИ №3027, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със Заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област Варна, изменен със заповед №18-2671/03.04.2015г. на Началника на СГКК- гр. Варна, на 20.04.2017г. от 14,30 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.