Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
22 юни 2017

Община Варна обявява конкурс за заемане на длъжността ДИРЕКТОР на общински детски градини на територията на Община Варна - 22.06.2017 г.

    О Б Щ И Н А   В А Р Н А

 На основание чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда, във връзка с чл.217, ал.5 от Закона за предучилищно и училищно образование и Заповед №1809/20.06.2017 г. на Кмета на Община Варна

О Б Я В Я В А : 

 Конкурс за заемане на длъжността ”директор” на следните детски градини на територията на  Община Варна:

 1. Детска градина №37 “Пламъче“

2. Детска градина №23 “Иглика“

3. Детска градина №42 “Българче“

4. Детска градина №51 “Ран Босилек“ - с.Константиново 

I. Кратко описание на длъжността: 

Директорът на общинска детска градина планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието и цялостната административно-управленска и финансова дейност на детската градина.

ІІ. Изисквания към кандидата за заемане на длъжността: 

1. Да са български граждани.

2. Да имат завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование „бакалавър” или “магистър”. Специалност от професионално направление “педагогика“, с присъдена професионална квалификация „педагог“ и/или “детски учител“, „детски и начален учител“, специалност от друго професионално направление с присъдена професионална квалификация „учител“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител“.

3. Да бъдат с учителски стаж не по- малък от 5 години.

4. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват учителска професия.

5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

6. Да нямат наложено дисциплинарно наказание ”уволнение” по чл.188, ал.3 от КТ, освен  ако наказанието е заличено.

7. Трудовият договор на кандидата да не е прекратен на основание чл.328, ал.1, т.5 от КТ до една година преди обявяване на конкурса.

8. Да не страдат от заболявания или отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до Кмета на общината за допускане до конкурс.

2. Документ за самоличност (копие).

3. Документи за завършено висше образование, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, професионално-квалификационна степен.

4. Свидетелство за съдимост.

5. Европейски формат на CV.

6. Документи за учителски трудов стаж, трудова книжка.

7. Медицинско свидетелство за общо здравословно състояние на кандидата и медицинско удостоверение, че кандидатът не се води на учет в Психиатричен диспансер по местоживеене.

8. Декларация, че кандидатът не е лишен по съдебен или административен ред от правото да упражнява учителска професия.

9. Документи за компютърни компетенции (при наличие).

         Документите се подават до 17.30 часа на 21.07.2017 г. в деловодството на Община Варна, адрес: бул. „Осми приморски полк“ №43, като преди това всеки кандидат представя в стая 1111 на етаж 11 на Община Варна оригиналите на горепосочените документи за сравнение.

         Копията от предоставените документи следва да са ясни и четливи.

         На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено като се посочват основанията за недопускането им.

На допуснатите до конкурс кандидати писмено се съобщават датата, часът на започване и мястото на провеждане на конкурса.

ІV. Начин на провеждане на конкурса: 

1.  Конкурсът се провежда по утвърден график на два етапа:

  • писмено разработване на програма за развитието на детската градина за период от 1/една/година.  Програмата се разработва  в рамките на три астрономически часа.
  • Интервю с кандидатите. По време на събеседването кандидатите могат да носят и ползват необходимите им нормативни документи.

 

За информация:Адрес: Бул. “Осми приморски полк” №43, отдел “Образование”

 към дирекция “Образование и младежки дейности”

http://www.varna.bg/; Телефони за контакт: 052/820 262; 052/820 267

Лица за контакт: Румяна Кръстева,Славничка Ангелова,Габриела Пенева 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.