Търсене
Начало » Новини
11 юли 2017

Пресинформация за работна среща по проект "Модернизация на образователната инфраструктура"

На 11.07.2017 г. в Община Варна се проведе работна среща по проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна“ по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.002 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 - Варна“, част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. с ръководител Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“.

В нея участваха екипа на проекта и директорите на варненските училища и детски градини, които са включени като обекти. Проекта цели увеличаване дела на обновената и модернизирана общинска образователна инфраструктура като се създадат по-добри, съвременни условия за обучение и грижи за деца и младежи. Предвидените интервенции ще се изпълняват съгласно инвестиционни проекти, които отговарят на изискванията на Наредба №4/01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания. Проектът е в пълно съответствие и с Дългосрочната национална стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 - 2020г. и с Конвенцията за правата на хората с увреждания имащи за цел ефективното прилагане на политиката, насочена към подобряване качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно участие във всички области на обществения живот. Предприемането на такива мерки ще повиши значително възможностите на икономически неактивното население, както и заетостта на хората със затруднена мобилност.

По време на срещата се обсъдиха организационни въпроси, свързани с  преместването на деца и ученици в други образователни институции на територията на град Варна по време на изпълнение на ремонтните дейности. Предвидените варианти за разпределението на децата и учениците ще бъдат предложени за одобрение на Общински съвет – Варна. 

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.