Търсене

Потвърждаване/промяна на категорията на туристически обект и издаване на удостоверение - УСЛУГА № 9169

УСЛУГА № 9169

Потвърждаване/промяна на категорията на туристически обект и издаване на удостоверение 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център – Община Варна или по електронен път чрез страницата на Община Варна 

Място за предоставяне на услугата на клиента: Информационен център 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.133, ал.3, ал.5 - ал.8  от Закона за туризма 

Необходими документи:

1. Декларация по образец за заявяване на потвърждаване на категорията,  на основание чл.133 от Закона за туризма.

2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК и липсата на обстоятелствата – несъстоятелност и/или ликвидация или Декларация, че лицето не е в ликвидация - за лицата, които не са търговци/вписани в търговският регистър, а извършват дейност по силата на друг закон, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз;

3. Декларация за изгубено/унищожено/повредено/или др. предходно удостоверение за определена категория на туристическият обект /при липсващ оригинал на удостоверение за определена категория/.

4. Копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз, ако лицето не е търговец  и не е вписано в Търговският регистър;

5. Копие от документи за собственост на обекта;

6. Копие от актуален договор /за наем или друг от друг договор/ от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

7. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията / ако са налице структурни промени в условията за изграждане на туристическият обект след издаване на предходното удостоверение за определена категория на обекта/;

8.Предходно удостоверение за определена категория на туристическият обект – оригинал, дубликат или заверено копие.

9. Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

10. Документ за платена такса за потвърждаване/промяна на категорията на туристическият обект и издаване на удостоверение по образец.

*Забележка: Документи представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с официален превод на български език. 

Такса на административната услуга:

1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

           а) до 30 стаи – 450 лв.;

           б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;

           в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;

           г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;

           д) над 500 стаи – 4500 лв.;

2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

          а) до 20 стаи – 180 лв.;

          б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;

          в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;

          г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;

          д) над 100 стаи – 3600 лв.;

3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

          а) за едно легло – 9 лв. на легло;

4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):

           а) до 20 места за сядане – 130 лв.;

           б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;

           в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;

           г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;

           д) над 300 места за сядане – 1800 лв.; 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 90 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт – 5 години.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.