Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
06 октомври 2017

Обявление на дирекция АГУП, че e изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за обект: „Оптична кабелна линия „0719-071/ТШ2-075“-2, участък „075-075-1“, в землището на с. Каменар, община Варна - 06.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че e изработен Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Оптична кабелна линия „0719-071/ТШ2-075“-2, участък „075-075-1“, в землището на с. Каменар, община Варна.

Проектът е изложен в община Варна, ет. 6, стая 608.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да разгледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до община Варна.

Обявлението е обнародвано в бр. 80 на Държавен вестник от 6 октомври 2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.