Търсене
26 октомври 2017

Обява за ново инвестиционно предложение за изграждане на „Нова сграда към детска градина № 23 „Иглика” в УПИ І, кв. 32а, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (ДВ. бр.25/2003г., с изм.) Община Варна уведомява засегнатото население, че има ново инвестиционно предложение за изграждане на Нова сграда към детска градина № 23 „Иглика” в УПИ І-„ за детско заведение“,, кв. 32а, по плана на кв. „Виница”, гр. Варна, Сградата от 2 етажа ще бъде построена на площ 448 м2 на мястото на старото крило на детската градина, което ще бъде съборено.

Няма да има промяна на пътната инфраструктура.  Предложението има връзка със съществуващите в района електро и В и К мрежи. Не се засягат защитени територии и защитени зони. Най-близо разположената защитена територия е ПП „Златни пясъци”, а защитената зона -  „Батова”. Предложението няма трансгранично въздействие.

Използваните природни ресурси при строителството – тези, произведени от полезни изкопаеми – пясък, глина, горива. По време на строителството ще се има периодично шумово въздействие. Ще се генерират строителни отпадъци, по-голямата част от които ще се разделят за по-нататъшно оползотворяване или регенериране. Ще има краткотрайно отделяне на вредни вещества във въздуха от двигателите на строителната техника и прах от дейностите по събарянето.

Становища и мнения относно предложението се приемат в РИОСВ-Варна, ул. Ян Палах, № 4 и в деловодството на район „Приморски” в едномесечния срок от уведомяването.