Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обява на дирекция АГУП, че e изработен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за за кв. 23, кв. 24 и кв. 98, по плана на с. Звездица - 31.10.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщаваме, че e изработен Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 23, кв. 24 и кв. 98, по плана на с. Звездица, и улична регулация от о.т.498 до о.т.515 в зона „Жм“, м-ст „Корията“, община Варна.

Проектът е изложен в кметство Звездица при община Варна.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“, заинтересуваните лица могат да прегледат изработения план и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна, чрез кметство Звездица.

Обявлението е обнародвано в бр. 87 на Държавен вестник от 31 октомври 2017 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.