Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, представляващ ПИ 10135.3511.561 - 01.11.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

„СПЕДСТРОЙ“ ЕООД 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, представляващ ПИ 10135.3511.561, с площ от 613  кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.3511.200, предмет на Акт за общинска собственост № 6877/06.03.2012 г. 

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.