Търсене
Начало » Обяви » Търгове
02 ноември 2017

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, представляващ ПИ 10135.3511.1390 - 02.11.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

„ЕКО ФУРАЖ“ ООД 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, представляващ ПИ 10135.3511.1390, с площ от 4 900 кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.3511.1387, ПИ 10135.3511.1391, ПИ 10135.3511.1388 и ПИ 10135.3511.1389, предмет на Акт за общинска собственост № 6555/18.07.2011 г.

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.