Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
07 ноември 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 07.11.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА НАСЛЕДНИЦИТЕ НА СТОЯН КОСТАДИНОВ ДЕМИРОВ, НАСЛЕДНИЦИТЕ НА АНАСТАС КИРОВ СИДЕРОВ, НАСЛЕДНИЦИТЕ НА МАРИН ГЕОРГИЕВ ГИНЕВ И НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало административно производство за заверка на молби – декларации и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Производството е по инициатива на Майя Русланова Нанева чрез адв. Галина Цанкова Борис Петров Борисов - искане рег. № АУ 099374 ВН/27.10.2017г., относно поземлен имот 10135.5545.323 по КККР на гр. Варна, идентичен с новообразуван имот № 323, целия с площ от 1188 кв.м по ПНИ на м. „Зеленика“ – строителни граници, землище кв. Галата, община Варна.

Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение за обстоятелствена проверка.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.