Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
08 ноември 2017

Обявления на дирекция "ОСИСД" за издадени заповеди на кмета на община Варна за прекратяване, публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост - 08.11.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 08.11.2017г., в изпълнение на чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на всички заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание „Закона за общинска собственост“ и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), както следва:

- № 3784/07.11.2017г. на кмета на община Варна за прекратяване, публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ „Магазин №2“, СОС 10135.3516.174.12.2, разположен на ул. „Андрей Сахаров“ №1, с площ 7,01 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост №8698/15.10.2015г., за срок от 5 (пет) години провеждан, в изпълнение на решение №815-10-1/20/26,27.07.2017г. на Общински съвет – Варна, на основание заповед №3147/03.10.2017г. и комисия, назначена със заповед №3148/03.10.2017г.

- № 3783/07.11.2017г. на кмета на община Варна за прекратяване, публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ „Магазин №3“, СОС 10135.3516.174.12.3, разположен на ул. „Андрей Сахаров“ №1, с площ 7,82 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост №8700/15.10.2015г., за срок от 5 (пет) години провеждан, в изпълнение на решение №816-10-1/20/26,27.07.2017г. на Общински съвет – Варна, на основание заповед №3149/03.10.2017г. и комисия, назначена със заповед №3150/03.10.2017г.  

- № 3782/07.11.2017г. на кмета на община Варна за прекратяване, публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ „Магазин №4“, СОС 10135.3516.174.12.4, разположен на ул. „Андрей Сахаров“ №1, с площ 7,82 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост №8701/15.10.2015г., за срок от 5 (пет) години провеждан, в изпълнение на решение №816-10-1/20/26,27.07.2017г. на Общински съвет – Варна, на основание заповед №3151/03.10.2017г. и комисия, назначена със заповед №3152/03.10.2017г. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.