Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 09.11.2017 г.

                                              О Б Я В Л Е Н И Е 

       Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Бонка Дечева: Станимир Дечев – гр. Варна; н-ци на Георги Тодоров Ганев: Здравка Георгиева– гр. Варна, Георги Георгиев – гр. Варна; н-ци на Матена Архондиева Жекова: Трендафил Киров – гр. Варна, Парашкев Лефтеров- гр. Варна, Магдалена Танева – гр. Варна, Петя Ташева - гр. Варна, Николай Николов - гр. Варна, Маргарита Ташева – гр. Варна, Георги Жеков – гр. Варна; н-ци на Фросина Архондиева Жекова: Георги Ксенакиев – гр. Варна, Султанка Митишева – гр. Варна, Стела Стоянова – гр. Варна, Стоян Митишев – гр. Варна, Росица Клоучек – гр. Варна, н-ци Марийка Кс. Великова – неизвестни с неизвестен адрес и на всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 100480 ВН/01.11.2017г. от Георги Радев чрез адв. Петър Николов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.2516.422 по КККР на гр. Варна, Район „Приморски”, с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

 

                                              О Б Я В Л Е Н И Е 

       Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Никола Радев: Пенка Радева – гр. Варна, Георги Радев – гр. Варна; н-ци на Георги Тодоров Ганев: Здравка Георгиева– гр. Варна, Георги Георгиев – гр. Варна; н-ци на Матена Архондиева Жекова: Трендафил Киров – гр. Варна, Парашкев Лефтеров- гр. Варна, Магдалена Танева – гр. Варна, Петя Ташева - гр. Варна, Николай Николов - гр. Варна, Маргарита Ташева – гр. Варна, Георги Жеков – гр. Варна; н-ци на Фросина Архондиева Жекова: Георги Ксенакиев – гр. Варна, Султанка Митишева – гр. Варна, Стела Стоянова – гр. Варна, Стоян Митишев – гр. Варна, Росица Клоучек – гр. Варна, н-ци Марийка Кс. Великова – неизвестни с неизвестен адрес и на всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 100481 ВН/01.11.2017г. от Георги Радев чрез адв. Петър Николов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.2516.421 по КККР на гр. Варна, Район „Приморски”, с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008г. на ИД на АГКК – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.