Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Главен специалист “Експлоатация на уличната мрежа” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“ при Община Варна - 10.11.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

НАБИРА КАНДИДАТИ

 За длъжност  Главен специалист “Експлоатация на уличната мрежа” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“  при Община Варна.

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Средно;

1.2.Професионална област – Не се изисква;

1.3.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност.

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. 

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 24.11.2017 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му.

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Изучава, анализира, и оказва съдействие при разработването на решения по проблемите на уличната мрежа на Община Варна и безопасността на движението по нея;

Извършва огледи, разглежда молби и жалби на физически и юридически лица и дава становища по тях, съобразно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност;

Осъществява връзка с районните кметства и провежда периодични проверки относно състоянието на текущи прокопавания и приключили такива;

Събира, обработва и систематизира данни за състоянието на пътна настилка, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка;

Осъществява техническата обработка на преписките и административното обслужване на гражданите;

Проверява работата на фирмите за възстановяване на пътната настилка по възлагателни писма. 

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 700 лева.

  *Допълнителни възнаграждения и социални придобивки: по 1% прослужено време за всяка година придобит трудов стаж.

 

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-303

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.