Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Обявление на дирекция "ОСИСД" за издадени заповеди на кмета на община Варна за за спечелили публични търгове с явно наддаване, за продажба на имот – частна общинска собственост - 13.11.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 13.11.2017г., в изпълнение на чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ при община Варна обявява на всички заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание „Закона за общинска собственост“ и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), както следва:

- 3852/10.11.2017г. на кмета на община Варна за определяне „АН-ИВЕСТ-1“ ЕООД за  спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ул. „Атанас Георгиев“ №5, представляващ ПИ 10135.1504.83, с площ от 138 кв.м, предмет на АОС № 6690/16.12.2011г.

- №3853/10.11.2017г. на кмета на община Варна за определяне „СПЕДСТРОЙ“ ЕООД за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, представляващ ПИ 10135.3511.561, с площ от 613  кв.м, при граници на имота: ПИ 10135.3511.200, предмет на АОС № 6877/06.03.2012 г.

- №3854/10.11.2017г. на кмета на община Варна за определяне „ЕКО ФУРАЖ“ ООД за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, представляващ ПИ 10135.3511.1389, с площ от 5364 кв.м, предмет на АОС № 6554/18.07.2011г.

- №3855/10.11.2017г. на кмета на община Варна за определяне „ЕКО ФУРАЖ“ ООД за  спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане“, представляващ ПИ 10135.3511.1390, с площ от 4 900кв.м, предмет на АОС № 6555/18.07.2011г.

- №3856/10.11.2017г. на кмета на община Варна за определяне МАРТИН ДАНЧЕВ ЙОРДАНОВ за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, Западна промишлена зона, представляващ ПИ 10135.3514.497, с площ от 651 кв.м, предмет на АОС №7683/18.03.2014г.

- №3857/10.11.2017г. на кмета на община Варна за определяне ЗЮМБЮЛКА СТРАХИЛОВА ВАСИЛЕВА за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Арабаконак“ № 15, представляващ ПИ 10135.3515.1927, с площ от 226  кв.м, предмет на АОС №8699/15.10.2015г.

- №3858/10.11.2017г. на кмета на община Варна за определяне ИЛИЯН ПЕНЕВ ПЕТКОВ за  спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на имот - частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, со „Зеленика“, представляващ ПИ 10135.5545.3521, с площ от 253 кв.м, предмет на АОС № 7384/13.03.2013г.

- №3859/10.11.2017г. на кмета на община Варна за определяне „АГРОИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ 2013“ ЕООД за спечелил публичния търг с явно наддаване, за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Одесос“, ул. „Изгрев“ №1-1А, представляващ ПИ с идентификатор 10135.1030.376, целия с площ 268 кв.м., предмет на АОС №8707/15.10.2015г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.