Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че ще се извърши въвод във владение по ПНИ на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 14.11.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Веселин Нанев, Росанка Симеонова, наследници на Атанас Петков,  наследници на Илия Тодоров, наследници на Никола Йорданов, наследници на Асен Хаджиколев и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 059849ВН/07.07.17г. от Веселин Нанев, пълномощник на Климент Хаджов за издаване протокол за въвод във владение на Наследниците на Илия Тодоров на НПИ №3021, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със Заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област Варна, изменен със заповед №18-403/18.01.2017г. на Началника на СГКК- гр. Варна на 22.11.2017г. от 09,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.