Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
20 ноември 2017

Община Варна уведомява собствениците на поземлен имот, находящ се на територията на кв.“Аспарухово“ за предстояща процедура по принудително отчуждаване по Глава III от ЗОС - 20.11.2017 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост,

 1. Община Варна уведомява собствениците на поземлен имот с идентификатор 10135.5502.586 (десет хиляди сто тридесет и пет. пет хиляди петстотин и две. петстотин осемдесет и шест) с площ 370 (триста и седемдесет) кв.м., съгласно одобрени със заповед № РД-18-73/23.06.2008 г. на Изпълнителния Директор на АГКК кадастрална карта и кадастрален регистър на район „Аспарухово“ в гр. Варна, с последно изменение със заповед № КД-14-03-3365/19.12.2011 г. на Началник на СГКК – гр. Варна; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м) и адрес: гр. Варна, ул.“Св.Св.Кирил и Методий“, за предстоящо принудително отчуждаване на описания имот, във връзка с прилагане на одобрен със заповед № Р-423/23.12.2015 г. на Заместник-кмет на община Варна ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ І - „За парк, атракционни, търговски и обслужващи дейности, трафопост“, УПИ ІІІ - „За парк“ от кв.151 и УПИ І - „За озеленяване“ от ЖК „Дружба“ и улична регулация от о.т.606 до о.т.622 по плана на 27-ми м.р. на  гр.Варна.
 2. Заповед № Р-423/23.12.2015 г. на Заместник-кмета на община Варна е влязла в законна сила, съгласно констативен протокол от 12.01.2016 г., изготвен в дирекция АГУП.

 3. ПИ 10135.5502.586 попада в обхвата на проект BG16RFOP001-1.002-0002 „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ и изпълнението на обект: „Реконструкция на ул.“Мара Тасева“ в обхват от бул.“Първи май“ до бул.“Народни будители“ с изграждане на пешеходни пасарелки, скатно залесяване на брега канал „Море-езеро“, изграждане на детски площадки, зони за отдих и атракциони, спортни площадки и велоалеи, ведно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков Варна“ ЕООД и СОУ „Проф.Д-р Иван Шишманов“ в м.“Вилите“, район „Аспарухово“, гр. Варна“ по Обособена позиция № 

 4. Собственици при равни части на ПИ 10135.5502.586 с площ 370 кв.м., придобит чрез реституция по ЗВСНОИ и наследяване по закон са:

   3.1.        Георги Петров Константинов

   3.2.        Даниела Николаева Котова

  Правата на собственост са установени чрез данни от кадастрален регистър, воден в СГКК – гр. Варна, чрез нотариален акт и удостоверение за вписвания, отбелязвания и заличавания за имот, предоставен от Службата по вписвания – гр.Варна - Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

 5. Размерът на равностойното парично обезщетение, определено по реда на чл.22 от ЗОС е 90 000 лв. (деветдесет хиляди лева), при квотно разпределение:

-      За Георги Петров Константинов – 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди) лева;

-      За Даниела Николаева Котова - 45 000 лв. (четиридесет и пет хиляди) лева.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.