Търсене
Начало » Обяви » Конкурси
21 ноември 2017

Община Варна обявява конкурс за длъжност ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“ при Община Варна -21.11.2017 г.

 ОБЩИНА ВАРНА

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

при Община Варна

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:

         1.1. Степен на завършено образование – Магистър;

         1.2. Професионална област – Техническа, Стопанска;

         1.3. Ранг - III младши или 4 години професионален опит

2. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

3. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

         3.1. Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, към което се прилагат:

         3.1.1. Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

         3.1.2 Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността.

3.1.3. Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж.

4. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17.30 часа на 01.12.2017 г. на адрес: гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” №43, в отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол”, ет. 4, ст. 405, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

5. Обявлението за конкурса, както и всички съобщения, свързани с него, се поставят на информационното табло и електронната страница на Община Варна.

6. Допускането до участие в конкурса ще се извърши от конкурсна комисия, която в срок до 7 дни от крайната дата за подаване на документите, ще изготви списъци на допуснатите и недопуснати кандидати, ще определи датата и мястото на провеждане на конкурса и ще ги обяви на информационното табло на Община Варна, както и в електронната й страница.

7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

         7.1. Цел на длъжността:

Да ръководи и контролира техническото обслужване и снабдяване на общинската администрация с цел осигуряване на нормален работен процес и почивка на служителите;

Да организира дейността по стопанисването и поддръжката на поверената общинска собственост.

         7.2. Области на дейност:

Координира, методически ръководи и контролира поддръжката, експлоатацията и техническата изправност на машини, съоръжения и системи, осигуряващи дейността на общинската администрация;

Организира и контролира дейностите по поддръжка и ремонт на сградния фонд;

Организира и контролира експлоатацията и поддръжката на автопарка на общинската администрация;

Ръководи организационната и техническа дейност на общинските почивни бази и на Хранителен комплекс.

8. Основна заплата, определена за длъжността: до 1420,00 лв.

За информация:

Адрес: бул. “Осми приморски полк” №43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-704

Лице за контакт: Гергана Беделева

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.