Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 27.11.2017 г.

                                               О Б Я В Л Е Н И Е 

        Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: всички заинтересовани лица, че:             

       По заявление вх. № АУ 099315 ВН/27.10.2017г. на Община Варна от Еню Славов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имот, представляващ ПИ № 678 по КП 2000г. на м. „Планова” - с.о. ≡ 374 ( по КП на „Терена северно от Възраждане”), одобрен със Заповед № РД-02-14-416/06.03.2000г. на МРРБ – София.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.