Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка - 28.11.2017 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци на Михаил Иванов: Гина Консулова и Даниел Илиев от гр. Хасково, Михаил Илиев от с. Крепост и на всички заинтересовани лица, че:             

По искане вх. № АУ 105852 ВН /17.11.2017г. на Община Варна от Йосиф Халид Лазрак е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.4044.11 в м. „Налбанка”, гр.Варна, Район „Вл. Варненчик”.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.