Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
04 декември 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за започнало административно производство по издаването на протокол за въвод във владение на НПИ №157, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна - 04.12.2017 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Мария Кузманова, Димо Димов, Станка Иванова и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 108353ВН/27.11.17г. от Мария Костадинова Кузманова и Димо Костадинов Димов за издаване протокол за въвод във владение на наследниците на Радул Синев на НПИ №157, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Ментеше”, з-ще кв.“Вл. Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/432/15.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №18-9327-22.11.2016г. на Началника на СГКК- гр.Варна на 13.12.2017г. от 11,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.