Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
05 декември 2017

Обявление на дирекция АГУП, че e изработен проект за ПУП-ПР "за техническа инфраструктура", кв. 52, по плана на СО „Прибой", гр. Варна - 05.12.2017 г.

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщаваме, , че е изработен проект за ПУП-ПР за УПИ XII-1336, УПИ XVIII-1337, кв. 51 и УПИ IX-1370, УПИ X-1371, УПИ XIV-2295, УПИ XV-2295, УПИ XVI-2293, УПИ XXI-1379, УПИ XXV-2289, 2290 “за техническа инфраструктура“, кв. 52, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна и ПУП-ПРЗ за УПИ XVIII-1337, кв. 51 и УПИ X-1371, УПИ XXI-1379, УПИ XXV-2289,2290 – „за техническа инфраструктура“ , кв. 52, по плана на СО „Прибой“, гр. Варна.  Проектът е изложен за разглеждане в район „Аспарухово“ – Община Варна.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – Район „Аспарухово” – Община Варна.

              Съобщението е публикувано в Държавен вестник – Неофициален  

раздел – т.21 – брой.   96/01.12.2017г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.