Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
05 декември 2017

Обявление на дирекция АГУП, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ на м. „Орехчето”-територията извън полигона, с площ 21,8 хектара“, землище на с. Звездица, Община Варна - 05.12.2017 г.

О Б Щ И Н А   В А Р Н А

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     На основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ, съобщаваме, че е изработен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на м. „Орехчето”-територията извън полигона, с площ 21,8 хектара“, землище на с. Звездица, Община Варна.

    Планът е изложен в техническа служба – Кметство  „Звездица” – Община Варна.

    На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Варна чрез техническа служба – Кметство „Звездица”.

Съобщението е публикувано в Държавен вестник – Неофициален  раздел – т.22 – брой 96/01.12.2017г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.