Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
06 декември 2017

Съобщения на дирекция "ОСИСД" за издаването на протокол за въвод във владение на на НПИ №3190, №3191, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна - 06.12.2017 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Мария Тодорова, Пенко Николов, наследници на Атанас Спасов и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 107177Н/22.11.17г. от Мария Димитрова Тодорова за издаване протокол за въвод във владение на наследницата на Димитър Райков на НПИ №3190, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със Заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област Варна, изменен със заповед №18-7593/26.09.2016г. на Началника на СГКК- гр. Варна на 15.12.2017г. от 14,20 часа на място ще се извърши въвод във владение.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Мария Тодорова, Виолета Колева, Желязка Христова и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ 107175ВН/22.11.17г. от Мария Димитрова Тодорова за издаване протокол за въвод във владение на наследницата на Димитър Райков на НПИ №3191, кр 5401 по плана на новообразуваните имоти на м.”Боровец-север”, з-ще кв.“Галата“, Община Варна, одобрен със Заповед №РД-12-7706-313/19.10.2012г. на Областен управител на област Варна, изменен със заповед №18-7593/26.09.2016г. на Началника на СГКК- гр. Варна на 15.12.2017г. от 14,10 часа на място ще се извърши въвод във владение.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.