Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения

Съобщения на дирекция "ОСИСД", че е започнало административно производство за изменение на ПНИ на м. „Под село“ – селищно образувание, КР 505, землище с. Звездица, община Варна - 09.02.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

          ОТНОСНО: рег. № АГУП 17001192 АС_005ВН/26.01.2018г. 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс / обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006 г. в сила от 12.07.2006 г./, Дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел “Земеделие” при Община Варна съобщава  НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, че е започнало  административно производство за изменение на ПНИ на м. „Под село“ – селищно образувание, КР 505, землище с. Звездица, община Варна.

Производството е по инициатива на Георги Петков Димитров за наследници на Петко Димитров Петков, относно изменение на ПНИ на м. „Под село“ – селищно образувание, КР 505, землище с. Звездица, община Варна в частта на ПИ 505.881 и 505.944 по ПНИ, където в регистъра на имоти собствеността за ПИ 505.944 е записана на Илия Иванов Коларов, Иван Йорданов Станев и Стоян Стойков Василев.

Производството ще завърши с издаване на заповед за изменение от Началника на СГКК гр. Варна.

Заинтересованите лица могат да се запознаят с преписката в община Варна, отдел „Земеделие”, етаж 13, стая 1309 и да изразят становище по същата. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.