Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
13 февруари 2018

Съобщения на дирекция ''ОСИСД'',че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5549.2020, по КККР на гр. Варна, Район „Аспарухово“ - 13.02.2018 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

      Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: н-ци Никола В. Киряков: Румен Цанев - гр. Варна и на всички заинтересовани лица, че: 

       По заявление вх. № АУ 010733 ВН /30.01.2018г. на Община Варна от Теодора Б. Матеева, чрез пълном.адв. Борислав Дунов, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ ид. № 10135.5549.2020 с площ 473 кв.м. ≡ ч. 549.2020 ( по ПНИ на с.о. „Прибой“) ≡ ч. 1357 (по КП към ПКП ) ≡ ч. 1261 и ч.1352 ( стари имотни граници по ПКП към ПНИ ) по КККР на гр. Варна, Район „Аспарухово“, одобрени със Заповед № РД-18-73/23.06.2008г. на ИД на АГКК – София, изменена със Заповед № КД-14-03-1862/21.07.2011г. на Началника на СГКК - Варна.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.