Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ул. „Бяла черква“ №9 - 21.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

                                    ФЪН ЕНД СЪН ЕНТЪРТЕЙМЪНТ“ ЕООД 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се гр. Варна, ул. „Бяла черква“ №9, ПИ с идентификатор 10135.3517.486 (десет хиляди сто тридесет и пет. три хиляди петстотин и седемнадесет . четиристотин осемдесет и шест), с площ 232 (двеста тридесет и два) кв.м., при граници: ПИ10135.3517.88, ПИ10135.3517.91, ПИ10135.3517.82, ПИ10135.3517.485 и ПИ10135.3517.79, предмет на Акт за частна общинска собственост № 8652/05.10.2015г.

 

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.