Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, СО „Акчелар“ - 22.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ 

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

                                   МИЛЕНА МАРГАРИТОВА КАРАХРИСТОВА 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, СО „Акчелар“ представляващ ПИ 10135.2522.1134 (десет хиляди сто тридесет и пет . две хиляди петстотин двадесет и два. хиляда сто тридесет и четири), с площ 108 (сто и осем) кв.м., при граници: ПИ 10135.2522.469, ПИ 10135.2522.9566, и ПИ 10135.2522.467, предмет на АОС № 9193/30.09.2016г. 

 

 

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.