Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Д-р Атанас Липов“ - 23.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява: 

„АМАДЕО ТРЕЙД“ ООД 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в община Варна, с. Тополи, ул. „Д-р Атанас Липов“, представляващ ПИ с идентификатор 72709.501.801 (седемдесет и две хиляди седемстотин и девет .петстотин и едно .осемстотин и едно) и площ 685 (шестстотин осемдесет и пет) кв.м., при граници:  ПИ 72709.501.716, ПИ72709.501.983, ПИ72709.501.804, ПИ72709.501.926, ПИ72709.501.927 и ПИ72709.501.928, предмет на АОС № 9074/2016г.

 

 

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.