Търсене
Начало » Обяви » Търгове

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Минков“ №18 - 23.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ  

  

В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

„АРИЕЛ ФИШ“ ООД 

за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Минков“ №18, представляващ ПИ 10135.4504.767 (десет хиляди сто тридесет и пет . четири хиляди петстотин и четири . седемстотин шестдесет и седем), с площ 327 (триста двадесет и седем) кв.м., при граници: ПИ10135.4504.611, ПИ10135.4504.610, ПИ10135.4504.311, ПИ10135.4504.308 и ПИ10135.4504.768, предмет на АОС № 9047/12.09.2016г.

 

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.