Търсене
Начало » Обяви » Търгове
26 февруари 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Василев Атанасов“ №5 - 26.02.2018 г.

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

   В изпълнение на чл. 93, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява:

„УИНД КОНКВИСТА“ ЕООД 

 за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. „Георги Василев Атанасов“ №5, представляващ ПИ 10135.3516.31 (десет хиляди сто тридесет и пет . три хиляди петстотин и шестнадесет . тридесет и едно), с площ 328 (триста двадесет и осем) кв.м., при граници: ПИ10135.3516.45, ПИ10135.3516.46, ПИ10135.3516.81, ПИ 10135.3516.253 и ПИ10135.3516.30, предмет на АОС № 7277/14.12.2012г.

 

 

 

_________________

  (ПЕТКО БОЙНОВСКИ)

  Директор на дирекция “Общинска собственост,

  икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.