Търсене
Начало » Обяви » Търгове
27 февруари 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за спечелил публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, ул. „Дубровник‟ №58А - 27.02.2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

В изпълнение на чл.93, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, при община Варна обявява:

 

КАМЕЛИЯ ПРОДЖЕКТ“ ООД

 

за спечелил  публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, ул. „Дубровник‟ №58А, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2554.603 (десет сто тридесет и пет.две хиляди петстотин петдесет и четири.шестстотин и три), с площ 445 (четиристотин четиридесет и пет) кв.м., при граници на имота: ПИ 10135.2554.604, ПИ 10135.2554.51, ПИ 10135.2554.49 и ПИ 10135.2554.521,  предмет на Акт за частна общинска собственост №7700/11.11.2014г.

 

 

____________________

ПЕТКО БОЙНОВСКИ 

 Директор на дирекция„Общинска собственост,

 икономика и стопански дейности”

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.