Търсене
Начало » Обяви » Търгове
23 февруари 2018

Община Варна обявява конкурс по документи за избор на независими оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи – общинска собственост - 23.02.2018 г.

ОБЩИНА ВАРНА

На основание заповед №0727/20.02.2018г. на кмета на община Варна,

ОБЯВЯВА КОНКУРС

по документи за избор на независими оценители за изготвяне на пазарни оценки на имоти и вещи – общинска собственост

Конкурсът ще се проведе от 14.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на община Варна

1. Участниците в конкурса, следва да отговарят на следните условия: 

1.1. да са физически или юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон;

1.2. да притежават валиден сертификат за оценителска правоспособност, издаден от Камарата на независимите оценители в България;

1.3. да са членове на Камарата на независимите оценители в България.

2. Комплектът документи за участие в конкурса, следва да съдържа:

2.1. заявление за участие;

2.2. сертификат за оценителска правоспособност – копие, заверено от оценителя;

2.3. автореференция, съдържаща списък на оценки на имоти и вещи, извършени от оценителя;

2.4. препоръки;

2.5. за физически лица – копие от документ за самоличност, заверено за вярност от участника; декларация, че лицето не е осъждано;

2.6. за юридически лица – копие от удостоверение от Търговския регистър към Агенция по вписванията; декларация, че лицето не е обявено в несъстоятелност, не се намира в производство за обявяване в несъстоятелност и не се намира в ликвидация.

3. Комплектът документи се подава до 17.00 часа на 07.03.2018г. (включително) в дирекция “Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, отдел “Общинска собственост”, стая № 1207 на ХІІ-я етаж в сградата на Община Варна. 

За информация: тел.: 052/820 – 194.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.