Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
13 март 2018

Съобщения на дирекция ''ОСИСД'' за издаване протокол за въвод във владение по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Балъм дере” и на м. СО ”Перчемлията”,Община Варна - 13.03.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Дена Георгиева, наследници на Петър Тодоров и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ017044ВН/16.02.18г. от Тодорка Генадиева за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №174, кр. 4503 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Балъм дере”, з-ще кв.“Вл.Варненчик“, Община Варна, одобрен със заповед № РД-1-7706/444/22.12.2003г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №18-2777-20.04.2017г. на Началник СГКК- гр.Варна, че на 15.03.2018г. от 11,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс /обнародван в Д.В. бр.30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.2006г./, Дирекция “ОСИСД”, при Община Варна обявява на: Калинка Аргирова, наследници на Гичка Иванова: Иван Иванов и Цветалина Генова, наследници на Костадин Ненчев: Марийка Паскова, Параскева Тодорова, Донка Лечева, Димитричка Костадинова, Деспа Костадинова, Параскева Костадинова, Стойка Панайотова, Павлинка Моканова, Петър Костов и всички заинтересовани лица, че по искане рег. № АУ010062ВН/29.01.18г. от Петър Костов за издаване протокол за въвод във владение в НПИ №1256 по плана на новообразуваните имоти на м. СО ”Перчемлията”, Община Варна, одобрен със заповед №РД-1-7706/382/19.09.2002г. на Областен управител на област с административен център–Варна, изменен със заповед №18-7596-26.09.2016г. на Началник СГКК- гр.Варна, че на 15.03.2018г. от 15,00 часа на място ще се извърши въвод във владение.


Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.