Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
04 април 2018

Обявление на дирекция "ОСИСД" за издадени заповеди на кмета на община Варна №1262/03.04.2018г., №1263/03.04.2018г., №1264/03.04.2018г. във връзка с продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост- 04.04.2018 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Днес, 04.04.2018г. в изпълнение на  чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности” при община Варна обявява на всички  заинтересовани лица за издадени заповеди на кмета на община Варна на основание  „Закона за общинска собственост” и „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество”(НРПУРОИ), както следва:

- №1262/03.04.2018г. на кмета на община Варна за определяне на „КАМЕЛИЯ ПРОДЖЕКТ“ ООД за спечелило публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, район „Приморски‟, ул. „Дубровник‟ №58А, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2554.603, с площ 445 кв.м., при граници: ПИ 10135.2554.604, ПИ 10135.2554.51, ПИ 10135.2554.49 и ПИ 10135.2554.521, предмет на АОС №7700/11.11.2014г.

- №1263/03.04.2018г. на кмета на община Варна за определяне на „УИНД КОНКВИСТА‟ ЕООД за спечелило публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, ул. „Георги Василев Атанасов‟№5, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.3516.31, с площ 328 кв.м., при граници: ПИ 10135.3516.45, ПИ 10135.3516.46, ПИ 10135.3516.81, ПИ 10135.3516.253 и ПИ 10135.3516.30, предмет на АОС №7277/14.12.2012г.

- №1264/03.04.2018г. на кмета на община Варна за определяне на МИЛЕНА МАРГАРИТОВА КАРАХРИСТОВА за спечелила публичния търг с явно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в град Варна, С.О.„Акчелар‟, представляващ поземлен имот с идентификатор 10135.2522.1134, с площ 108 кв.м., при граници: ПИ 10135.2522.469, ПИ 10135.2522.9566 и ПИ 10135.2522.467, предмет на АОС №9193/30.09.2016г.

        На основание чл. 34 от АПК заинтересованите граждани и организации  в срок не по дълъг от 7 (седем) дни могат да правят писмени искания и възражения.

 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.