Търсене
Начало » Обяви » Обяви и съобщения
04 април 2018

Съобщения на дирекция ''ОСИСД'', че е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.2515.1232 в С.О. „Ален мак“, землище „Виница“, гр.Варна - 04.04.2018 г.

Във връзка с разпоредбите на чл.26 и чл.61, ал.3 от Административно процесуалния кодекс (АПК), (обнародван в Д.В. бр. 30 от 11.04.2006г., в сила от 12.07.06г.), Дирекция „Общинска собственост, икономика и стопански дейности”, Отдел „Земеделие” при Община Варна обявява на: „Б.А.Г.“ ООД, Йордан Жеков, наследници на Костадин Стоянов: Костадинка Георгиева, Никола Стоянов; наследници на Яни Костадинов: Атанас Атанасов, Клони Янева, Георги Атанасов и на всички заинтересовани лица, че:            

По искане вх. № АУ 028379ВН/22.03.2018г. на Община Варна от Албена Кунева, чрез пълномощник Биляна Петрова, е започнало административно производство за заверка молби - декларации и издаване удостоверение по обстоятелствена проверка за ПИ № 10135.2515.1232 в С.О. „Ален мак“, землище „Виница“, гр.Варна.

      Производството ще завърши със заверка на молбите – декларации и издаване на удостоверение, за снабдяване с документ за собственост по обстоятелствена проверка.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.