Търсене
Начало » Обяви » Конкурси

Община Варна набира кандидати за длъжност Главен експерт “Комуникации и безопасност на движението” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Инфраструктурни проекти“ при Община Варна - 30.04.2018 г.

ОБЩИНА ВАРНА

 

НАБИРА КАНДИДАТИ

 За длъжност  Главен експерт “Комуникации и безопасност на движението” към дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“, отдел „Инфраструктурни проекти“  при Община Варна.

 

1.Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1.Степен на завършено образование – Бакалавър;

1.2.Професионална област – Пътно строителство;

1.3.Две години професионален опит в област, свързана с изпълняваните преки задължения.

2. Допълнителни изисквания - добра компютърна грамотност. 

3.Начин на провеждане:

Подборът за заемане на длъжността ще се проведе чрез събеседване. 

4.Документи за участие:

Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

4.1.Заявление за участие по образец, към което се прилагат:

4.2.Автобиография

4.3.Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността

4.4.Копия от документи, удостоверяващи придобития трудов, служебен и осигурителен стаж. 

5.Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите за участие се представят в срок до 18.00 часа на 16.05.2018 г. на адрес : гр. Варна, бул. “Осми приморски полк” № 43 в Информационен център на Община Варна ет.1 лично от кандидатите.

6.Допускането до участие в събеседването ще се извърши от комисия, която ще определи датата и мястото на провеждането му. 

7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:

Изучава, анализира, разработва и предлага експертни оценки и решения по проблемите на пътната инфраструктура на територията на община Варна.

Самостоятелно или съвместно с други специалисти извършва проучвания и анализи и определя тенденциите в развитието на проблематиката, по която работи.

Съгласно изискванията на нормативната уредба, разглежда и проверява инвестиционни проекти по част „Пътна“, ПБЗ и ВОБД за сгради и за обекти на техническата инфраструктура, окомплектова преписки и подготвя разрешения за строеж за обекти на пътната инфраструктура.

Участва в търгове, държавни приемателни комисии за обекти на техническата инфраструктура и в експертни съвети на Община Варна.

Дава становища по проекти на нормативни актове и участва в набиране, обработка и оценка на информация от страната и чужбина в областта, в която работи.

Съгласувано с Директора на дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване”, дава тълкувания съобразно действащата нормативна уредба, устни и писмени консултации по проблеми на развитието и експлоатацията на пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения и организация на движението на територията на община Варна.

Участва в работни групи по подготовка на проектни предложения, с които Община Варна да кандидатства за финансиране на инвестиционни проекти по оперативни програми.

Разглежда жалби, молби и сигнали на физически и юридически лица, извършва огледи и се произнася по тях съгласно действащата нормативна уредба и предоставената му компетентност.

8. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: до 900 лева.

 

За информация:

Адрес: Бул. “Осми приморски полк” № 43

Административно звено: отдел “Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол” към дирекция “Управление на човешките ресурси и административни услуги”

http://www.varna.bg/

Телефон за контакт: 052/820-303

Лице за контакт: Дора Кръстева

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове
Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.